REKLAMAČNÍ ŘÁD

  1. REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

1.1. Všechny reklamace je nutné zasílat emailem na hello@happy-hair.cz spolu s reklamačním formulářem.

Kupující specifikuje, o jaké produkty se jedná a rozsah jejich poškození. Při poškození během dodávání zboží, je nutné přiložit fotografie:

  • poškozených produktů (ze všech stran),
  • etikety na produktu,
  • manipulačních značek nalepených na přepravním obalu,
  • přepravního obalu, ve kterém bylo zboží doručeno (fotografie celé krabice - přepravního kartonu a štítku "křehké", který na krabici byl nalepen)

Při uplatňování reklamace náš dopravce požaduje i fotografii, zachycující krabici s viditelným označením "křehké".

Prodávající se zavazuje tento požadavek vyřešit nejpozději ve lhůtě 30 dnů jak stanovuje zákon. 

1.2. Kupující (koneční spotřebitel, tedy nikoliv podnikatel, fyzická či právnická osoba) má nárok vrátit zboží bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů od doručení objednávky. Pokud se kupující rozhodne vrátit zboží bez udání důvodu, zasílá nepoužité zboží zpět na adresu Skladon (pro Happy Hair), Průmyslová 377, 74251 Mošnov, na své vlastní náklady.

1.3. Pokud bylo zboží poškozeno chybnou manipulací ve skladu či přepravou, je nutné jej zaslat zpět na sklad na náklady prodávajícího dle bodu 1.1. Prodávající se zavazuje vyměnit poškozené zboží za nové. Režim doručení nového zboží závisí na vzájemné domluvě.

1.4. Z jiných důvodů nežli jsou uvedeny výše, se zboží zasílá na sídlo firmy spolu s reklamačním formulářem.

  1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY (služby-školení)

Účelem těchto VOP je upravit práva a povinnosti mezi zhotovitelem a jednotlivými objednateli při uzavírání smluv o dílo, jejichž předmětem je poskytnutí výuky formou kurzu nabízeného zhotovitelem v rámci jeho internetového obchodu provozovaného na internetových stránkách eshop.happy-hair.cz 

Ustanovení těchto VOP se vztahuje na smlouvy o dílo uzavírané mezi zhotovitelem jako podnikatelem a objednateli jako spotřebiteli.

Informace o zhotoviteli
Zhotovitelem je obchodní firma Happy hair s.r.o., IČ 05022401 Sídlící na adrese Rybná 716/24, Praha 1 Staré Město, 110 00, spisová značka C257165 vedená u Městského soudu v Praze. Kontaktní údaje jako poštovní adresa pro doručování, e-mail a telefonní čísla jsou dále uvedeny na internetových stránkách www.happyhair.cz v záložce Kontakt. Zhotovitel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1) písm. e) ObčZ.

Objednatelem je právnická nebo fyzická osoba, která uskuteční objednávku Kurzu. Poskytovatele prostředkem komunikace na dálku, což je takový prostředek, který umožní uzavřít smlouvu o dílo bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran , v tomto případě prostřednictvím webových stránek eshop.happy-hair.cz (dále jen „Objednatel“).

Kurzem se rozumí vzdělávací kurzy, semináře, workshopy apod., které jsou nabízené zhotovitelem v rámci jeho internetového obchodu, a kterých se mohou objednatelé zúčastnit;
Smlouvou o dílo je smluvní vztah mezi smluvními stranami, ze kterého vznikne zhotoviteli povinnost poskytnout objednateli plnění, kterým je výuka formou kurzu, a objednateli oprávnění se jím vybraného kurzu za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo a v těchto VOP zúčastnit a povinnost zaplatit za něj zhotoviteli cenu.

2.1. OBJEDNÁVKA KURZU

Přihláška je vázána na objednávku, jejímž odesláním Objednatel zároveň akceptuje tyto Podmínky. Přihlášení na školení je možné provést prostřednictvím nákupu požadovaného typu úrovně školení na webových stránkách eshop.happy-hair.cz sekci NATULIQUE-ŠKOLENÍ.

Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu v kurzu, například na změnu místa a/nebo času (data) konání kurzu, změnu lektora apod., a dále si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části z organizačních nebo provozních důvodů. O skutečnostech podle předchozí věty musí objednatele informovat na email a telefon uvedený v objednávce. Nebude-li objednatel se změnou místa a/nebo času (data) konání kurzu souhlasit, je oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit a bude mu zhotovitelem již zaplacená cena kurzu v plné výši vrácena, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Ustanovení předchozí věty neplatí, jedná-li se o změnu místa konání kurzu pouze v rámci budovy (např. změna učebny), nebo jedná-li se o změnu času konání kurzu o méně než jednu (1) hodinu, kdy takové změny je objednatel povinen akceptovat. Zhotovitel poskytuje kurz objednateli prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob, se kterými spolupracuje.

2.3. ÚDAJE UVEDENÉ V PŘIHLÁŠCE (registraci)

Objednatel potvrzuje správnost a úplnost všech údajů uvedených v registraci na eshopu, které slouží k nákupu Kurzů nebo zboží. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů ve prospěch společností Happy-hair s.r.o. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2.4. ÚHRADA NÁKLADŮ ZA KURZ

2.4.1. Cena za účast na kurzu je uvedena pro každý kurz v rámci internetového obchodu zhotovitele. Cena je členěna na cenu bez DPH a cenu včetně DPH. Objednatel je povinen uhradit cenu včetně DPH.

2.4.2.Přihláška je závazná, při zrušení méně než 14 dnů před konáním akce platba propadá ze 100%. Při zrušení 15 a více dnů před konáním akci platí 50% STORNO z ceny školení vč. DPH.

2.4.3. K ceně včetně DPH nebudou objednateli účtovány jiné dodatečné náklady.

Cenu za účast na kurzu je objednatel povinen uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele na základě zaslané faktury, kterou Objednatel obdrží v časovém předstihu před konáním Kurzu. Při platbě bankovním převodem Objednatel uvede variabilní symbol (číslo faktury). Daňové doklady (faktury) za platby, zasílá Poskytovatel elektronicky na e-mail Objednatele, který Objednatel uvedl při registraci na eshopu.

2.5. STORNO PODMÍNKY

Informace o změně objednávek či o zrušení, resp. stornu účastni na školení je nutno sdělit telefonicky na číslo: +420 606 088 250 nebo zaslat písemně na e-mail: hello@happy-hair.cz 

Při zrušení účasti bude fakturován storno poplatek v závislosti na době, která zbývá do zahájení školení:

  • Storno 15 a více kalendářních dní před dnem konání školení je poplatek ve výši 50% (Pokud již Objednatel platbu uhradil, bude mu vráceno zpět v plné výši).
  • Při stornu 14 a méně kalendářních dní před dnem konání školení nebo neúčasti na školení účtuje Poskytovatel storno poplatek ve výši 100 % ceny kurzu.

2.6. PODROBNÉ INFORMACE O ŠKOLENÍ

Konkrétní podrobnosti a specifikace jednotlivých Kurzů včetně podrobné osnovy, rozsahu a průběhu je součástí „Detailu školení“ – v sekci ŠKOLENÍ A WORKSHOPY. Součástí Kurzu je studijní materiál zpracovaný přednášejícím, který je k dispozici Objednavateli po skončení semináře v detailu absolvovaného kurzu, který je dostupný z administrace uživatelské sekce „MŮJ ÚČET“ na webu skoleni.qcm.cz v sekci „MOJE OBJEDNÁVKY“ po kliknutí na konkrétní kurz. U vybraných Kurzů, u kterých je tato skutečnost uvedena v „V detailu školení“ je zajištěno občerstvení v průběhu přestávek (pozn.: teplý oběd není zahrnut v ceně školení). Certifikáty o absolvování Kurzu obdrží účastníci v den konání daného kurzu.

2.7. PRŮBĚH ŠKOLENÍ

Prezence účastníků probíhá půl hodiny před zahájením Kurzu – prosíme účastníky o dodržení tohoto předstihu. Vstup na Kurz bude umožněn pouze po úhradě nákladů na Kurz dle bodu 2.4 těchto Podmínek. V případě, že nebude úhrada nákladů připsána na účet společnosti Happy hair, s.r.o. nejpozději den před termínem konání školení, při registraci, která probíhá půl hodiny před vlastním zahájením školení, je nutné prokázat úhradu předložením kopie výpisu z bankovního účtu nebo bankou potvrzeného příkazu k úhradě o proběhnutí platby. V průběhu přednášek jsou pravidelně organizovány krátké přestávky v intervalech závislých na průběhu školení.

2.8. MÍSTO KONÁNÍ ŠKOLENÍ

Místo konání školení je uvedeno vždy jednotlivě u konkrétního školení.

2.9. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všichni uživatelé registrováni na webu eshop.happy-hair.cz souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem za účelem registrace, a dále souhlasí s informováním o vzdělávacích akcích, kurzech či konferencích nebo novinkách týkajících se elektronického zadávání veřejných zakázek a příbuzných témat. Souhlas je dále rozveden následovně:

Údaje, které bude provozovatel na základě souhlasu registrovaného subjektu zpracovávat, zahrnují jméno a příjmení, datum narození, místo narození, obchodní firmu, IČ a sídlo, kontaktní údaje. Jde o údaje, které provozovatel získává přímo od registrovaných subjektů, dalších uživatelů, z veřejných zdrojů a z průzkumů.

Účelem zpracování osobních údajů se rozumí nabídka produktů a služeb poskytovaných provozovatelem, a to i prostřednictvím elektronických kanálů, dále marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit nabídku potřebám registrovaných subjektů a zkvalitnit poskytované služby.

Odsouhlasením provozního řádu poskytuje registrovaný subjekt souhlas se zpracováním svých osobních údajů k marketingovým účelům provozovatele, a to v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/678 ze dne 27. 4. 2016.

Tento souhlas se týká i zpracování osobních údajů registrovaného subjektu od 25. 5. 2018, kdy vstupuje v účinnost nová legislativa EU pro zpracování osobních údajů. Souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoli odvolat. Zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb poskytovatele a následující 1 rok poté nebo do doby, dokud jej registrovaný subjekt neodvolá.

Tento reklamační řád je platný od 1. 5. 2019.

Formulář pro uplatnění reklamace Happy-hair_doc

Formulář pro uplatnění reklamace Happy-hair_pdf